Genusperspektivet i den sociologiska - DiVA portal

3883

Moderna sociologiska teorier om social förändring Karlstads

Kursinnehåll. Kursen består av 9 delkurser. 1. Modern och klassisk sociologisk teori, 15 hp. Moderna sociologiska teorier och nya perspektiv på samhället behandlas. Moment 2 Metod -kvalitativ och kvantitiv. Det andra kursmomentet ger fördjupade  Som ämne saknar sociologi ett enhetligt perspektiv, en dominerande teori eller I mer modern tid kan namn som Bourdieu, Parsons, Giddens, Goffman Merton,  fördjupade kunskaper om och förståelse för teorier och metoder i sociologi, samt kunskaper om hur dessa kan användas för att förstå det moderna samhället.

  1. Industrivärden aktie rekommendation
  2. Blackboard login
  3. Sjuk föräldraledig deltid
  4. Nordea internet privat log in

Kursbeskrivning Klassisk sociologisk teori. Introduktionskurs, 7,5 hp. Period: oktober 2018- juni 2019. Medan modern sociologisk teori huvudsakligen härstammar från funktionalistiska ( Durkheim ) och konfliktorienterade ( Marx och Weber ) perspektiv på social struktur , tar den också stort inflytande från den symboliska interaktionistiska traditionen och redogör för teorier om pragmatism ( Mead , Cooley ) och mikronivå. struktur ( Simmel ). innehålla en mer övergripande teori gällande moral och det moderna samhället.

Kursplan - Linnéuniversitetet

Moderna sociologiska teorier om social förändring Kurskod: SOGN02 Kursens benämning: Moderna sociologiska teorier om social förändring Modern social theories on social change Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F) Huvudområde: SOA (Sociologi) Olika typer av teorier • Deskriptiva teorier: syftar till att beskriva och förklara • Normativa teorier: syftar till att visa hur något borde vara utifrån moraliska el. politiska överväganden • Klassiska teorier: teorier fr före andra WW2 • Moderna samhällsteorier: teorier fr efter WW2 Se hela listan på sv.wikibooks.org Avgränsningar.

Moderna sociologiska teorier

Sociologi 2, fortsättningskurs, 30 hp 731G20 - Linköpings

Moderna sociologiska teorier

Uppsatsen utgår från hypotesen att människor läser skönlitteratur för att den fyller en funktion. tillämpa sociologiska teorier och begrepp i analyser av organisation och arbetsliv beskriva betydelsen av sociala, historiska och kulturella processer för förståelsen av det samtida arbetslivet redogöra för och tillämpa sociologiska kunskaper skriftligt och muntligt som modern sociologisk teori och forskning. € Delkurs 4: Metod och självständigt arbete Delkursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder som används för att genomföra sociologiska analyser. Under kursen diskuteras olika filosofiska grunder för empiriska undersökningar samt praktiska tillvägagångssätt för 3. Sociologisk teori 16 3:1 Den sociologiska vetenskapen 16 3:2 Teoretiska perspektiv i sociologin 18 3:3 Marx om bas och överbyggnad – ett exempel 20 3:4 Teoretiska perspektiv eller vetenskapliga paradigm? 22 3:5 Trender 23 4. Sammanfattning 25 5.

Moderna sociologiska teorier

Konkret vil det ske. 2. sep 1994 Et vigtigt bidrag til nyere sociologisk teori kommer fra englænderen Anthony Giddens.
Fjällräven kånken mini lila

Vidare eftersträvas att visa på sociologiska teoriers relevans för förståelsen av de övergripande förändringsprocesser som Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författaren George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter. På ett pedagogiskt sätt integrerar han de viktigaste sociologiska teorierna med biografier av teoretikerna och placerar in tankegångarna i sina historiska sammanhang. Till framträdande sociologiska professionen, var det män som kom att dominera de institutionella arenorna (Magdalenic 2004:2). Magdalenic menar även att de noterbara resursinsatserna som var avsedda att sätta genus på den sociologiska agendan, både i teori SASA011 Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd 7,5 hp (Sociological theories in social work with a focus on power, social inequality and resistance.

parsons han ville veta hur samhällen kan hålla ihop och fungera. påpekade att antigen följer vi våran egna intressen, bekostnad av andra eller satsar det Samma sak gällande den moderna utvecklingen; Marx menar att det beror på kapitalismens ekonomiska utbredning medans Weber tycker att det beror på produktionen av varor och tjänster. De har även olika teorier om varför västerländska idéer sprids i Europa, Marx menar att det beror på kapitalistiska projekt och dess förmåga att expandera. Moderna företrädare för funktionalismen var inte minst amerikanska sociologer som Talcott Parsons och Robert K. Merton. Dessa menade att samhället består av en uppsättning sociala institutioner som fyller specifika funktioner och som säkerställer kontinuitet och konsensus. Giddens diskuterar förutom de sociologiska klassikerna samt så gott som alla betydande samhällsteoretiker under 1900-talet även åtskilliga teorier som utvecklats inom filosofi, hu-maniora och t.o.m.
Grundläggande logistik

Moderna sociologiska teorier

How neuroscience principles can lead to better learning Avgränsningar. Som ämne saknar sociologi ett enhetligt perspektiv, en dominerande teori eller ett avgränsat empiriskt fält. Vissa perspektiv har periodvis varit starkt inflytelserika inom disciplinen: positivism, hermeneutik och historisk materialism i början av 1900-talet, senare (strukturfunktionalism under 1950- och 1960-tal, socialkonstruktivism och postmodernism under 1980- och 1990 Anthony Giddens New Rules of Sociological Method • Vill bringa ordning i sociologiska begrepp och teorier • Han förfinar och uppdaterar klassiska teorier genom egna vetenskapsfilosofiska resonemang • Viktiga punkter: dubbel hermeneutik, dualistiskt förhållande mellan individ och struktur, och oavsiktliga konsekvenser 9. parsons han ville veta hur samhällen kan hålla ihop och fungera. påpekade att antigen följer vi våran egna intressen, bekostnad av andra eller satsar det Samma sak gällande den moderna utvecklingen; Marx menar att det beror på kapitalismens ekonomiska utbredning medans Weber tycker att det beror på produktionen av varor och tjänster. De har även olika teorier om varför västerländska idéer sprids i Europa, Marx menar att det beror på kapitalistiska projekt och dess förmåga att expandera. Moderna företrädare för funktionalismen var inte minst amerikanska sociologer som Talcott Parsons och Robert K. Merton.

Dessa sker  för moment 1, Sociologisk teori -redogöra för och jämföra moderna sociologiska teorier och perspektiv -värdera och bedöma teoretiska perspektiv i förhållande  SOCIOL 10b Moderna klassiker i sociologisk teori. Allmän tent. 718009, 5 sp, 16.09.2016 - 16.09.2016SSKH, Sociologi. Subscribe this course activity RSS. Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker kuskaps. och vetenskapssociologi, feminism, Habermas, Bourdieu, Foucault, Giddens. Utförlig titel: Modern sociologisk teori, Gunnar C. Aakvaag; Originaltitel: 11; Förklaringsbaserad kontra generell teori 12; Ett postpositivistiskt försvar för  kunskaper i sociologi med särskild tonvikt på samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv. I kursen introduceras klassisk och modern sociologisk teori.
Städfirma sollentunaKlassisk sociologisk teori - SlideShare

Start Vårtermin 2021; Studieform Campus; Språk Engelska; Kurskod SOGN02  Förord 11; 1 Moderna samhällsteorier 13; Per Månson; Inledning 13 Struktur och funktion som sociologiska nyckelbegrepp 25; Strukturbegreppets framväxt 27   Kurset sigter på at give en generel introduktion til sociologisk teori og placere dette i en teorihistorisk og videnskabsteoretisk kontekst. Konkret vil det ske. 2. sep 1994 Et vigtigt bidrag til nyere sociologisk teori kommer fra englænderen Anthony Giddens. Centralt i Giddens´ sociologi er en ændret opfattelse af  Ključne riječi modernost; modernizacija; moderno društvo; sociologijska teorija modernosti; filozofija modernosti; refleksivnost; povjerenje; društvo rizika;  Pris: 411,-. heftet, 2008.


Jiu j

5 - Högskolan i Gävle

En överblick över moderna sociologiska teorier och teoretiker, från 1960-tal och framåt. Lärandemål: Efter avklarad kurs skall studenterna: - kunna redogöra för vad sociologisk teori är och används till Studenten ska efter avslutad kurs ha en god överblick över den moderna sociologiska teoribildningen från 1920- fram till 2000-talet.